De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een regeling goedgekeurd waarbij studenten, die tijdens de coronacrisis niet in hun studentenkot hebben verbleven, een kwijtschelding en/of terugbetaling kunnen vragen van de kosten voor het verbruik van water en energie. Het gaat in het bijzonder om de maanden april en mei. Deze regeling treedt in werking bij publicatie van het Besluit in het Belgisch Staatsblad (zeer binnenkort te verwachten). Vanaf dan kunnen de studenten de kwijtschelding/terugbetaling vragen.

Filosofie achter de maatregel is dat heel wat studenten de coronacrisis niet in hun studentenkot, maar in het ouderlijk huis hebben doorgebracht. Daardoor bleven hun koten leeg staan en zijn er geen kosten gemaakt voor het verbruik van water en energie. Bijgevolg vindt men het onfair dat de studenten deze kosten tijdens de coronaperiode toch verschuldigd zouden zijn.

Op 20 mei keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed, waarmee de Vlaamse regering werd gedwongen een regeling voor de kwijtschelding/terugbetaling van deze kosten uit te werken. Middels een nieuw Besluit is deze regeling er nu.

Hoe ziet de regeling eruit?

Wie komt in aanmerking?
Studenten die hun studentenverblijf hebben verlaten voor 1 april 2020 en niet zijn teruggekeerd voor 1 juni 2020 en dit ook kunnen bewijzen.

Hoe? 
Studenten kunnen een aanvraag tot terugvordering per e-mail vragen aan de verhuurder.

Wanneer? 
De aanvraag moet verstuurd zijn ten laatste op de dag waarop het huurcontract afloopt. Is het contract intussen al stopgezet, dan kan nog een aanvraag worden ingediend tot 2 maanden nadat deze regeling in werking is getreden.

Hoeveel? 
Als het huurcontract duidelijk bepaalt hoeveel de student betaalt voor energie en water, dan kan de student die bedragen terugvragen.

Betaalt de student een huurprijs, waarin al de kosten vervat zitten en weet hij niet hoeveel hij precies betaalt voor energie en water, dan mag hij/zij 10% van de huurprijs terugvragen.

Zijn de kosten voor het verbruik van energie en water afzonderlijk aangerekend samen met andere kosten, zoals telecommunicatie en/of de belasting tweede verblijven, en weet de student niet hoeveel hij precies betaalt voor energie en water, dan mag hij/zij 10% van de huurprijs en de afzonderlijk aangerekende kosten terugvragen.

De verhuurder moet dat bedrag terugbetalen binnen 14 kalenderdagen, nadat hij de vraag om terugbetaling heeft ontvangen.

Wat als de verhuurder al een vermindering van de huurprijs of kosten had toegestaan? Dan berekent de student hoeveel hij op basis van deze regeling zou mogen terugvragen. Is dat meer, dan mag hij het verschil terugvragen. Is dat minder, dan mag hij geen terugbetaling meer vragen.

Enkele kanttekeningen

Het Besluit van de Vlaamse regering treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Pas vanaf dan kan de student-huurder een kwijtschelding/terugbetaling aanvragen, zich beroepende op de regeling.

Belangrijk om te noteren: deze regeling geldt niet enkel voor studentenkoten in de strikte zin van het woord. Het toepassingsgebied is hetzelfde als het toepassingsgebied van titel III van het Vlaams Woninghuurdecreet. Met andere woorden: telkens als er aan een student wordt verhuurd, los van het feit of het nu om een studentenkot, een studio, een appartement of zelfs een rijwoning gaat (uiteraard behoudens wanneer de student er zijn hoofdverblijfplaats heeft).

Kanttekening is verder dat bijvoorbeeld de energiekost van verwarming in de klassieke stookmaanden dezelfde is als de maanden ervoor en erna, dit komt omdat de gehele kost evenredig over de betalende maanden wordt verdeeld om niet elke maand een ander bedrag te moeten betalen. In mei niet betalen betekent dus een deel verwarmingskost december/januari niet betaald.

Voorwaarde is overigens wel dat de student-huurder er tijdens de coronacrisis niet heeft verbleven en de maanden april en mei in het ouderlijk huis heeft doorgebracht.

Dit laatste is uiteraard aan de student om onweerlegbaar aan te tonen hetgeen in de praktijk moeilijk zal blijken doch dit is aan de student-huurder te bewijzen.

het Original Immo Beheersteam