Nieuwe kotwetgeving: uw kotmaster legt uit - Original Immo
Nieuwe kotwetgeving: uw kotmaster legt uit

Vanaf 1 januari 2019 komt er een nieuw wettelijk kader voor de huur en verhuur van studentenkamers en -studio’s. Tal van regels wijken af van de klassieke woninghuur om zo een antwoord te bieden op de specifieke huur-situatie van studenten.

 

Vrijdag 7 december werd het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd in het Staatsblad. De Vlaamse Regering keurde eveneens de uitvoeringsbesluiten goed. Deze besluiten treden op 1 januari 2019 in werking.

In de nieuwe wetgeving over het huren en verhuren van woningen in Vlaanderen is voor het eerst een apart hoofdstuk gewijd aan de verhuur van studentenkamers en -studio’s. De nieuwe regels gelden voor alle studentencontracten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten.

De studentenhuur is er voor alle kamers en studio’s die door studenten bewoond worden. Het is niet nodig dat de student zelf zijn handtekening op het contract zet, ook de ouders mogen tekenen. De definitie van ‘student’ is heel ruim genomen. Het gaat om alle jongeren die ingeschreven zijn aan een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt. Een inschrijvingsbewijs volstaat, de verhuurder kan immers niet nagaan of de bewoner ook effectief de lessen volgt. Wie afgestudeerd is en in de beroepsinschakelingstijd zit, wordt niet meer aangezien als student.

Bijkomende voorwaarde is dat de student niet officieel op het adres van zijn kamer of studio gaat wonen, maar zijn hoofdverblijfplaats bij zijn ouders houdt. ‘Bij buitenlandse studenten is het geen bezwaar dat ze zich op het adres van hun studentenverblijf inschrijven in het vreemdelingenregister. Die inschrijving is verplicht zodra ze een toelating hebben voor een verblijf van meer dan drie maanden in België. Internationale studenten worden verondersteld hun hoofdverblijfplaats in hun thuisland te hebben zolang ze een band met hun ouders hebben en niet financieel zelfstandig zijn.

 

Wat verandert er concreet voor u als investeerder/verhuurder?

 

1 All-in Prijs

De verhuurder mag de basishuurprijs nog steeds vrij bepalen, maar dat moet wel een allinhuurprijs met alle kosten en lasten zijn. Alleen de kosten van water, energie, internet, mogen daarbovenop komen. Dat moet een einde maken aan de soms grote verschillen tussen de gevraagde provisie voor de kosten en lasten en de uiteindelijke afrekening. Sommige verhuurders vroegen bij de ondertekening van de huurovereenkomst een lage provisie maar aan het einde van de huur kreeg de student een hoge afrekening gepresenteerd. In andere gevallen werd een hoge provisie gevraagd, terwijl de verhuurder deze kosten zelf nog niet moest dragen.

Het Original Immo Beheersteam adviseert derhalve een bedrag van maximaal € 75,- aan kosten te rekenen.

Als een verhuurder opeenvolgende contracten sluit met eenzelfde student voor een zelfde woonst, mag de huurprijs alleen geïndexeerd worden. Een verhoging van de huurprijs mag niet, tenzij de verhuurder energiebesparende investeringen doet die de huurwaarde met meer dan 10 procent doen stijgen.

Voor contracten die vandaag al lopen en volgend academiejaar vernieuwd worden, is er een overgangsmaatregel. Volgens de nieuwe wetgeving zou de huurprijs niet verhoogd mogen worden, maar zou die wel alle kosten en lasten moeten omvatten. Deze opeenvolgende contracten zullen nog geen all-inhuurprijs moeten vermelden en nog een opsplitsing mogen maken tussen de kosten en lasten enerzijds en de huurprijs anderzijds.

 

De huurwaarborg voor studenten wordt niet opgetrokken en blijft maximaal twee maanden huur. Een geblokkeerde rekening of direct op rekening verhuurder is mogelijk.

Huuroverdracht en onderverhuur zijn in principe verboden, tenzij de verhuurder er schriftelijk mee instemt.

De huurovereenkomst eindigt na afloop van de vermelde huurtermijn, doorgaans na tien of twaalf maanden. Het is niet nodig de huur expliciet op te zeggen. Als de student na afloop van het contract wil blijven huren, moet een nieuwe huurovereenkomst opgesteld worden. Een stilzwijgende verlenging kan niet.

 

Alleen de student kan vroegtijdig opzeggen. Een verhuurder kan een studentenhuur nooit vroegtijdig opzeggen, ook niet om bijvoorbeeld zijn eigen kinderen in de studentenkamer of studio te huisvesten. Een student kan dat wel omwille van drie redenen:

→ Studenten kunnen tot drie maanden voor de start van de huur het contract kosteloos opzeggen, zonder opzeggingsvergoeding. Bij een latere opzeg moet een vergoeding van twee maanden huur betaald worden.

→ Ook studenten die hun studies vroegtijdig stopzetten, kunnen mits een opzeggingstermijn van twee maanden het contract kosteloos stopzetten.

→ Een derde opzegreden is het overlijden van een van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de student. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden en geen opzeggingsvergoeding.

 

Voor panden reeds in ons beheer doen we uiteraard graag het nodige.

Interesse in de voorwaarden?

Beheer@oi.be