Moderniseren liften: respecteer de deadlines - Original Immo
Moderniseren liften: respecteer de deadlines

Moderniseren liften: respecteer de deadlines

Zeven op de tien liften die de overheid vorig jaar controleerde, bleken niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. Federaal minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) verhoogt daarom de controles. Eigenaars of beheerders die de deadlines niet respecteren, riskeren sancties die zwaar kunnen doorwegen in de portefeuille.

Liften die gebouwd zijn tussen 1958 en 1984 moeten sinds begin dit jaar aan strengere veiligheidseisen voldoen (zie onderstaande tabel). Maar wat blijkt? Van de 1.466 controles doken er bij liefst 1.027 tekortkomingen op, zo’n 70 procent.

Datum van inbedrijfstellingTermijn van de modernisering
Vanaf 1 april 1984Ten laatste 31 december 2014
Van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984Ten laatste 31 december 2016
Voor 1 januari 1958Ten laatste 31 december 2022

Ook na een tweede controle scoorden 264 liften nog altijd ondermaats. Het gaat daarbij vooral om liften in bedrijven. Particulieren stelden zich na een waarschuwing meestal wel in regel. De arbeidsinspectie – voor liften in bedrijven- en de FOD Economie – bijvoorbeeld in appartementsblokken – voeren de controles uit. “Eigenaars moeten hun liften sowieso regelmatig laten controleren door externe instanties”, benadrukt minister Peeters. “Ik laat mijn diensten nu systematisch de liften nakijken die niet orde zijn.”

Elektronisch veiligheidsgordijn
De meest opvallende veiligheidseis voor liften van na 1958 is de aanwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn. Het ontbreken ervan gaf in 2016 aanleiding tot drie dodelijke ongevallen. Inspecteurs zullen zulke liften in de toekomst dan ook onmiddellijk stilleggen.

Boetes
De eigenaars of beheerders die bij de nacontrole nog steeds niet gestart zijn met de nodige moderniseringswerken riskeren boetes tot 15.000 euro en hoger bij ernstige risico’s. Ook kan een proces-verbaal van overtreding worden overgemaakt aan het gerecht.

Verloop moderniseringscontroles
Alle liften in ons land moeten periodiek geïnspecteerd worden door erkende keuringsinstanties, de Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC). Deze keuringsinstanties geven de gegevens van alle residentiële liften die nog niet gemoderniseerd zijn en dus geen veilig gebruik garanderen, door aan de FOD Economie. Het zijn deze afgekeurde liften die tijdens de huidige controlecampagne onder de loep worden genomen.

Historiek
In 2003 trad het koninklijk besluit over de beveiliging van liften in werking. Dit KB geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisering van liften anderzijds. Twee jaar later werden de moderniseringstermijnen verlengd om de beheerders de tijd te geven voldoende middelen te verzamelen en de werken te laten uitvoeren.

In 2012 werden deze termijnen opnieuw aangepast en kwam er een gespreide invoering van de moderniseringen, afhankelijk van de leeftijd van de lift. De gemakkelijkst te moderniseren liften moeten als eerste aangepast worden. Voor de oudere liften, soms met een historische of esthetische waarde, krijgen de beheerders meer tijd. Dit geeft de sector de mogelijkheid om specifieke, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, die aanvaardbaar zijn op het vlak van veiligheid en die het esthetische karakter van de lift behouden

Meer informatie over de modernisering van liften

Zie ook het vorige artikel van uw syndicus:

Uw lift, uw lust maar ook uw last?

Bron: FOD Economie