Kan de bouwpromotor de basisakte eenzijdig wijzigen? - Original Immo
Kan de bouwpromotor de basisakte eenzijdig wijzigen?

In de praktijk wordt men soms geconfronteerd met een clausule in de statuten die de bouwpromotor het recht verleend om éénzijdig de statuten te wijzigen. Wat is de waarde van een beding in de statuten dat de bouwpromotor het recht geeft om eenzijdig de statuten te wijzigen? In de praktijk worden deze clausules betwist, omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. De hervorming van de wet in 2018 brengt hier echter verandering in.

In de praktijk wordt men soms geconfronteerd met een clausule in de statuten die de bouwpromotor het recht verleend om éénzijdig de statuten te wijzigen. Het betreft clausules die aan het begin van de bouw van een gebouw de auteurs van het project (i.c. de projectontwikkelaar of, ruimer gezien de ondertekenaars van de oorspronkelijke statuten) de toelating geven om éénzijdig wijzigingen aan het gebouw of aan de statuten aan te brengen.

In de praktijk worden deze clausules betwist, omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. Wanneer een appartementsgebouw effectief in gebruik is genomen, kan enkel de algemene vergadering nog wijzigingen doorvoeren in de statuten.

In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden kan het nochtans verantwoord zijn dat er in het belang van de mede-eigendom wijzigingen aan het gebouw en aan de statuten door de projectontwikkelaar worden aangebracht.

Om deze reden heeft de wetgever met de hervorming van de wet in 2018 de mogelijkheid gecreëerd dat de partijen die de oorspronkelijke statuten ondertekend hebben, tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen, zonder goedkeuring van de algemene vergadering wijzigingen aan de statuten kunnen aanbrengen.

Dit kan slechts voor zover:

▪ dit door technische omstandigheden of het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven,

▪ er niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatief gedeelte wordt geraakt,

▪ en dit de verplichtingen van één of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart.

 

Hierbij dienen deze partijen, minstens twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte, aan alle andere mede-eigenaars per aangetekend schrijven een ontwerp van de wijzigende statuten te verzenden, waarin tevens de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld.

Op straffe van verval van zijn rechten, moet een mede-eigenaar binnen die twee maanden na de ontvangst van dit schrijven verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging via aangetekend schrijven aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden.

De wet voorziet tevens dat de kost voor deze statutenwijziging ten laste is van de partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend.

 

Het Original Immo beheerteam helpt graag verder

welkom@oi.be