Het Reglement van Inwendige Orde (RIO) anno 2019 - Original Immo
Het Reglement van Inwendige Orde (RIO) anno 2019

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom alsook een reglement van interne orde (artikel 577-3, lid 2 BW). Daar waar de algemene vergadering vroeger vrij kon beslissen om een reglement van interne orde op te stellen, wordt het opstellen van een reglement van interne orde met de wet van 18 juni 2018 verplicht vanaf 1 januari 2019.

Vorm

De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de notariële vorm niet is vereist, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard evenmin nodig.

Inhoud

Het reglement van interne orde kan zich niet in de plaats stellen van de statuten of de statuten tegenspreken. Wel mag het reglement van interne orde het reglement van mede-eigendom aanvullen of verder uitwerken.

Wat hieruit als algemeen principe kan worden afgeleid, is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.

 

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom alsook een reglement van interne orde (artikel 577-3, lid 2 BW). Daar waar de algemene vergadering vroeger vrij kon beslissen om een reglement van interne orde op te stellen, wordt het opstellen van een reglement van interne orde met de wet van 18 juni 2018 verplicht.

Vorm

De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de notariële vorm niet is vereist, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard evenmin nodig.

Inhoud

Het reglement van interne orde kan zich niet in de plaats stellen van de statuten of de statuten tegenspreken. Wel mag het reglement van interne orde het reglement van mede-eigendom aanvullen of verder uitwerken.

Wat hieruit als algemeen principe kan worden afgeleid, is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.

Met de wetswijziging in 2018 heeft het reglement van interne orde aan belang gewonnen. Het moet minimaal volgende punten bevatten:

De regels over de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering

De regels met betrekking tot de syndicus

De jaarlijkse periode voor de gewone AV

De plichten en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen

Daarnaast bevat het regelement van interne orde ook regels die de leefbaarheid van het gebouw ten goede komen.

 

 

Kunnen de werkingsregels m.b.t. de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde worden opgenomen?

De wet legt niet uitdrukkelijk op dat de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede eigendom in het reglement van mede-eigendom dan wel in het reglement van interne orde dienen te worden opgenomen. A priori heeft de algemene vergadering de keuzevrijheid. Het voordeel om de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde op te nemen is het feit dat dit onderhands kan gebeuren en de kosten van notariële wijzigingsakte van het reglement van mede-eigendom worden uitgespaard.

 

Opstellen en wijzigen

Soms is het de oorspronkelijke opsteller van de statuten die ook het reglement van interne orde opmaakt. Is dat niet gebeurd, dan kon het de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn die het reglement van interne orde opstelt en goedkeurt met volstrekte meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Met de hervorming van 2018 wordt de vereniging van mede-eigenaars echter verplicht om over een reglement van interne orde te beschikken.

Wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van interne orde gebeuren eveneens door een besluit van de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid. De syndicus heeft de taak om zonder verwijl het reglement van interne orde bij te werken, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Als gevolg van de wetswijziging in 2018 heeft de syndicus ook de verplichting gekregen om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus de wijzigingen mee op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

De opmaak van het reglement wordt dus best toevertrouwd aan het kantoor van de syndicus daar de syndicus immers de bewaarder is van het register van de statuten en beslissingen en het best vertrouwd met de relevantie vingerende wetgeving terzake. Logischerwijs valt deze onderhandse coördinatie en opstellen van de tekst niet onder de wettelijke opdrachten van de syndicus en dienen deze extra-prestaties gehonoreerd conform de tarieven extra-opdrachten.

 

 

Het Original Immo Beheerteam helpt u graag verder

welkom@oi.be