Gewijzigd AREI met nieuwe regels rond laadinstallaties elektrische voertuigen - Original Immo
Gewijzigd AREI met nieuwe regels rond laadinstallaties elektrische voertuigen

Hoofdstuk 7.22 AREI wil voortaan de bestaande, algemene veiligheidsmaatregelen aanvullen voor het opladen van elektrische wegvoertuigen. De nieuwe regels raken de laadinfrastructuur van elk voertuig aangedreven door een elektromotor die stroom onttrekt aan een oplaadbaar energie-opslagsysteem (bedoeld worden vooral voertuigen voor gebruik op de openbare weg).

Het materiële toepassingsgebied is beperkt tot vaste conductieve laadinrichtingen bedoeld voor elektrische energieoverdracht en eventueel bedoeld voor het terug leveren van elektrische energie.

Voor de toepassing van het nieuwe hoofdstuk is te begrijpen onder een Laadinrichting voor elektrisch voertuig […] elke, ‘vast aangesloten uitrusting of geheel van uitrustingen van de vaste installatie, die de functies vervullen die bestemd zijn voor het overbrengen van elektrische energie tussen een elektrisch voertuig en de elektrische bron.

Van de toepassing van het nieuwe hoofdstuk zijn evenwel uitgesloten, alle bestaande en toekomstige private elektrische uitrustingen, met name alle infrastructuur aangesloten op een wooneenheid (zoals een stopcontact in een woonkavel en in een private garage).

Werking in de tijd: het nieuwe hoofdstuk is enkel van toepassing op private installaties waarvan de technische realisatie aanvang heeft genomen na 1 november 2022. Eerder uitgewerkte infrastructuur blijft uitsluitend onderworpen aan de actueel bestaande regels van het AREI, zelfs als zij pas na 1 november 2022 gekeurd wordt (de gebruiker moet wel de datum van realisatie bewijzen).

VERBODSBEPALINGEN

Om veiligheidsredenen worden voor voeding in private context van een elektrisch voertuig al geruime tijd ontraden, de aansluiting op een standaard stopcontact:

  • met kabel en stekker die niet zijn uitgerust met een bijkomende sturing of een hulpcontact,
  • d.m.v. een kabel en een stekker met controlefunctie, voorzien van een bescherming tegen elektrische schokken tussen stopcontact en voertuig.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 november 2022 geen nieuwe installaties meer in gebruik mogen genomen worden in de trant van rechtstreekse aansluiting via een stopcontact of een eenvoudige connectie op een stopcontact via een onvoldoende gekwalificeerd tussenstation.

Dankzij de wijziging ben je voortaan gesterkt bij het tegengaan van dergelijke aansluitingen. Art. 7.22.3 van het nieuwe AREI bepaalt immers uitdrukkelijk: ‘Het is verboden een laadinrichting op een vaste elektrische installatie door middel van een stopcontact aan te sluiten.’ We adviseren de syndici zich op deze verbodsbepaling te beroepen bij communicatie met mede-eigenaars over de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften.

BESCHERMING TEGEN ONRECHTSTREEKSE AANRAKING

Het nieuwe hoofdstuk bepaalt onder meer dat elke toegekende stroombaan in wisselstroom individueel door een differentieelstroombeschermingsinrichting moet worden beschermd. Dit met een aanspreekstroom van ten hoogste 30mA. In geval van een IT-netsysteem kan dit onder bepaalde voorwaarden eventueel wegvallen.

BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM

Het nieuwe AREI verplicht dat elke toegekende stroombaan individueel wordt beschermd door een aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom.

Belangrijk om te noteren is ook dat de collectieve laadinrichtingen voorzien moeten zijn van een elektrische noodonderbreking. Het nieuwe AREI voorziet verder:

‘Elk bedieningsorgaan van de elektrische noodonderbreking wordt zichtbaar opgesteld, duidelijk gesignaleerd, is gemakkelijk bereikbaar en vlot bedienbaar, en wordt voorzien aan elke voertuigeninrit tot de gemeenschappelijke parkeerplaats, tenzij de opdrachtgever, vóór het ontwerp en de uitvoering van de installatie, in overleg met de brandweer een andere opstellingsplaats bepaalt. Het advies van de brandweer wordt bewaard in het dossier van de elektrische installatie en ter plaatse ter beschikking gehouden van eenieder die belast is met het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, toezichts- of controlewerkzaamheden. De elektrische noodonderbreking verzekert een lastscheidingsfunctie.’

Nog los van de technische vereisten bevat dit ook een extra taak voor de syndicus, zijnde om het advies van de brandweer te bewaren en ter inzage ter beschikking te houden.

Een gecoördineerde versie van het AREI vind je via deze link.

Bron: CIB Vlaanderen, 29 september 2022