Energiepakket voor collectief verwarmde appartementsgebouwen - Original Immo
Energiepakket voor collectief verwarmde appartementsgebouwen

Vanuit het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten mocht CIB Vlaanderen ondertussen het volgende vernemen:

Ook gezinnen in appartementsgebouwen en collectieve woonvormen met één gasaansluiting moeten hier aanspraak op kunnen maken. Dit verwarmingssysteem laat geen automatische toekenning toe, waardoor we op zoek gingen naar een alternatieve oplossing voor deze groep. De syndicus rekent de verwarmingskosten gewoon door aan de bewoners. De bewoners, indien daar gedomicilieerd, hebben dan recht op de gaspremie. Die moeten ze dan aanvragen via een procedure waarvoor ze de informatie bij de FOD Economie gaan terugvinden.

De concretisering daarvan vinden we terug in het wetsvoorstel rond het energiepakket. Dat werd eind vorige week ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet moet dus nog goedgekeurd worden. Deze communicatie gebeurt in die zin onder ‘voorbehoud’. Ze geeft de huidige ‘stand van zaken’ weer op basis waarvan je mede-eigenaars en bewoners kan informeren.

Federale begroting

In het kader van de begrotingsonderhandelingen van de federale regering vernemen we overigens dat het energiepakket in de tijd zou worden verlengd tot eind maart 2023. De officiële bevestiging hiervan verwachten we de komende uren/dagen.

Dat zal vermoedelijk een impact hebben op de aanvraagprocedure en hetgeen hierna wordt toegelicht. Wellicht wordt het ingediende wetsvoorstel nog geamendeerd om deze termijnverlenging te realiseren. Het is goed mogelijk dat daardoor ook bepaalde deadlines wijzigen.

Blijf dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten houden!

Aanvraag door de rechthebbende

Iedereen met een energiecontract met variabele prijs komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. Wie een vast contract heeft, geniet ze enkel als dat contract is afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021.

In reguliere situaties zal de tegemoetkoming voor gas automatisch worden verrekend op de facturen van de energieleveranciers. Als de factuur lager is dan de premie, zal de energieleverancier de premie verrekenen op een volgende factuur of bestaande schulden voor 1 januari 2023, dan wel (het resterend gedeelte van) de premie uitbetalen via overschrijving.

Als het gaat om een collectief gebouw is de situatie anders. Deze gebouwen worden gevat door een afzonderlijke regeling. Die geldt voor iedere ‘rechthebbende die met meerdere gezinnen of huishoudens gas afneemt via eenzelfde EAN aansluitingspunt op het aardgasdistributienet’.

Een bewoner van een collectief verwarmd gebouw zal een aanvraag moeten indienen bij de FOD Economie. Dit ten laatste op 30 april 2023. De FOD Financiën zal de tegemoetkoming vervolgens betalen via overschrijving.

Aanvragen pas later mogelijk

De aanvraag indienen is voorlopig nog niet mogelijk. De FOD Economie maakt nu in sneltempo  werk van de ontwikkeling van het online aanvraagformulier en de nodige IT-koppelingen.

Concreet kan Original Immo dus voorlopig aan mede-eigenaars en bewoners reeds laten weten dat er ook voor hen een oplossing is, maar dat ze nog even moeten wachten voordat ze een aanvraag kunnen indienen. Daarvoor zal nog formeel een startsein gegeven worden. De FOD Economie heeft immers nog tijd nodig om de aanvraagprocedure uit te werken.

Documenten bij de aanvraag

In artikel 45 van het wetsvoorstel wordt aangegeven welke documenten minimaal bij een aanvraag gevoegd zullen moeten worden. Doel van deze documenten: toelaten om tweede verblijfplaatsen uit te sluiten. Die komen immers niet in aanmerking.

Het hiernavolgende zal minstens moeten worden meegegeven bij een aanvraag:

  1. de naam en de voornaam van de aanvrager;
  2. het rijksregisternummer van de aanvrager;
  3. het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager;
  4. de EAN-code van het aansluitingspunt;
  5. het adres van het EAN aansluitingspunt;
  6. een kopie van de meest recente voorschot- of afrekeningsfactuur rond voormeld gasleveringscontract en
  7. een verklaring op eer van voormelde natuurlijke persoon of rechtspersoon dat de aanvrager bijdroeg in de kosten van de gasleveringen.

Uitbetaling in één geheel?

Gelet op de specifieke procedure in collectief verwarmde gebouwen mogen we veronderstellen dat de tegemoetkoming voor gas in één geheel zal worden betaald. Dus goed voor een bedrag van €270 (optelsom van de aparte tegemoetkomingen voor november en december).  Bij de aanvraag van de tegemoetkoming zullen de bewoners/mede-eigenaars een kopie moeten voegen van de meest recente voorschot- of afrekeningsfactuur. Er volgt nog overleg tussen de FOD Economie en CIB/Federia om deze aanvraagprocedure voor alle betrokkenen zo eenvoudig en werkbaar mogelijk te maken. Zoals we ook deden bij de stookoliepremie. Dit ten gunste van zowel de syndici als de mede-eigenaar/bewoners.

Nu de regeling verlengd zou worden in de tijd, moet bekeken worden of daardoor de aanvraagtermijnen verschuiven, dan wel of er sprake kan zijn van automatische toekenning/uitbetaling op basis van een eerder ingediende en gehonoreerde aanvraag.

Bron: CIB Vlaanderen, 11 oktober 2022